Животни
Галерия   Страница:         ☞ 1 ☜          2      3      4      5      6      7      8      9      Всички   


Снимки:

Жълтоуха водна змия (Natrix natrix)
Голям стрелец (Coluber caspius)
Голяма и бърза змия, наричана още синурник. Може да бъде видяна по сухи и слънчеви склонове до около 1500м. в планините. Това е една от най-големите змии в България. Наблюдаван е в основата на много от катерачните обекти и особено в тези, разположени в открити и слънчеви местности. Стрелецът е разпространен в по-голямата част на Балканския полуостров (вкл. България), с изключение на неговите северозападни области. Стрелецът обитава степни и скалисти местности, храсталаци и редки гори, както и обработваеми земи. Активен е през деня, като добре се катери по дървета и храсти. Основната му храна са гризачи, гущери, други змии, дребни птици. Змията, за която се разказват най-много легенди. Не вярвайте, че може да хвърля камъни с опашката си. Големият стрелец няма толкова силна мускулатура. Разбулваме още една легенда - не бозае мляко от домашните овце и кози, защото няма необходимите за бозайниците меки устни, помагащи при сученето.
Земна пчела / Bumblebee
Лентокрилка /Nemoptera sinuatа/
Разнокрило водно конче / Odonata Anisoptera
Лалугер /Spermophilus citellus/
Morning walks
Равнокрило водно конче / Zygoptera
Лентокрилка /Nemoptera sinuatа/
Сръндак
Ивичест гущер (Lacerta trilineata)
Разнокрило водно конче / Odonata Anisoptera
Дъждовник (Salamandra salamandra)
Before the grass gets stuck in the winter quilt.
Зелен гущер (Lacerta viridis)
Стенен гущер / Podarcis muralis / Wall Lizard
Галерия   Страница:         ☞ 1 ☜          2      3      4      5      6      7      8      9      Всички